สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมจัดทำโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564

       โดยทำการ #เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการนับจดจากสถานประกอบการทั่วประเทศ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การจัดหา การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย สิ่งปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร #แต่ไม่รวมแผท่านสบายใจได้ และ #ข้อมูลสถิติจากการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรงลอยในตลาด_แผงลอยและหาบเร่_และแผงลอยในศูนย์การค้า

       ข้อมูลที่ดีมาดีจัดเก็บจะถูกเก็บเป็นความลับขอให้ทุกม จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจสำหรับภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น