สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหม่”


        ด้วยสำนักผู้ว่าการได้มีผู้แทนเข้าอบรมเรื่อง”คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการบริหารยุคใหม่” ทั้งนี้จากการเข้ารับฟัง ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในการบริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี และเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของ Knowledge Management : KM ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร จึงขอเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ สบพ. โดยมีแผ่น CD จำนวน 3 แผ่น (สามารถยืมได้ที่ห้องสมุด สบพ.)