สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degree) มี 1 หลักสูตร:


1.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
(Master of Management Program in Aviation Management : M.M(Aviation Management)):
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) มี 2 หลักสูตร:


1.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี)
(Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management):
   ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา:-
1.1 วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Program: ATM)
1.2 วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program: APM)
1.3 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program: ACM)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering):
2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionic Engineering program: AEE)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (Bachelor’s Degree (Continuing Program))
มี 2 หลักสูตร:


1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

    วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง)
    (Bachelor of Technology in Aviation Program in Airport Management (Continuing): APM)
2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน
    วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง)
    (Bachelor of Technology in Aviation Program in Air Cargo Management (Continuing) : ACM)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรอนุปริญญา (Diploma Program) มี 2 หลักสูตร:


1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขานายช่างบำรุงอากาศยาน
(Aircraft Maintenance Engineer License : AMEL)
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Diploma in Aircraft Technology : AT)
    ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา:-
2.1 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics : AT-AE)
2.2 วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instruments : AT-AI)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม