สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ดร.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร STP On-the-Job Training Instructor for Air Traffic Control (OJTI for ATC) รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน จาก Civil Aviation Authority of the Mongolia สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ Qatar Armed Force     โดยดำเนินการสอนโดย พ.อ.อ. เทพพิบูล จินาภรณ์, ว่าที่เรือตรีอาทิตย์ โหงอุ่ม, และ พ.อ.อ.สุนัฐทร หมอนทอง

สำหรับหลักสูตร OJTI for ATC มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศได้พัฒนาทักษะ และเทคนิคในการให้คำปรึกษา ตลอดจนการประเมินเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศฝึกหัดในระหว่างการฝึกงาน เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศฝึกหัดมีความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาต