สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน เป็นประธานเปิดหลักสูตร Aircraft Piston Engine Run-up Course รุ่นที่ 1 โดยมีคณาจารย์จากกองวิชาช่างอากาศยาน ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก ได้มาสัมผัสและเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน ด้วยเครื่องบินแบบ SOCATA TB-9 กับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นการปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจอาชีพด้านการบิน โดยเฉพาะสายงานด้านช่างอากาศยาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินต่อไป ทั้งนี้ มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม อีกด้วย

🛠️✈️🛠️We fix, you fly SAFE. We are Aircraft Maintenance Engineer License.🛠️✈️🛠