สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นายพันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานช่างอากาศยาน (Basic Aircraft Mechanic Course : BAMC)” โดยมีนายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม พร้อมด้วย นายศักดา อุ่นน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว จะดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 20 มกราคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 15 คน เป็นบุคลากรจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานในการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ในด้านการตรวจสอบและการตรวจซ่อม ไปจนถึงการดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในด้านการบิน ให้เป็นไปตามาตรฐาน ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามบันทึกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อร่วมกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน อีกด้วย