สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ  รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรครูการบิน-เครื่องบิน (Instructor Pilot – Airplane : IP-A) รุ่นที่ 21 จำนวน 3 นาย โดยทุนส่วนตัว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

                                                 *********************************