สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. เข้าสัมภาษณ์ นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “TRAINER” สถาบันการบินพลเรือน

CATC interviews Mr. Sutthipong Kongpool, Director General of CAAT for Publishing His Interview in the “TRAINER” Magazine by CATC.

 

      นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “TRAINER” คอลัมน์ Executive Talk  ของ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

     โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรด้านการบินของไทย และถ่ายภาพประกอบเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TRAINER ของ สบพ.  ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ วารสาร “TRAINER” เป็นวารสารราย 3 เดือน เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ด้านการบิน ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ สบพ. สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมทั้งผู้สนใจด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ

     ในโอกาสนี้ พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมฟังสัมภาษณ์และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

Mr. Sutthipong Kongpool, Director General of CAAT, was honored to give his interview in the Executive Talk Column, in the “TRAINER” Magazine, published by CATC. Interview topics involved policies and guidelines on the improvement and development of aviation industry and Aviation personnel in Thailand. Photo shots were taken for the publication in the TRAINER Magazine of CATC, November 2021 Volume. The TRAINER Magazine was a quarterly which was published every quarter (3 months) of a year. It was considered a medium to disseminate aviation knowledge, news, and information to agencies in government sector, agencies in private sector, CATC alumni, current students of the CATC, educational institutes, junior high schools, high schools, universities, and people who were interested in aviation, at domestic and international levels.

On the occasion, FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs of the CATC, together with a team of executives, attended the interview event. Then, FS1. Pansak Nernsai gave mementos to the Director General of CAAT to express his thankfulness. The interview was conducted on October 6, 2021, at the CAAT, Bangkok.

*********************************