สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการประดิษฐ์เครื่องร่อนของเล่นตามรายวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมี คณาจารย์จากกองวิชาวิศวกรรมการบิน ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและฝึกนักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการประดิษฐ์เครื่องร่อนของเล่นได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการประดิษฐ์เครื่องร่อน รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ