สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ตรวจสุขภาพประจำปี 2564  CATC Conducts the 2021 Annual Health Check-up.

 

 ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับพนักงานและลูกจ้าง สบพ.  การตรวจสุขภาพให้กับพนักงานทุกคนทั้ง สบพ. กรุงเทพฯ และ และในส่วนของ ศฝบ.  ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบพิเศษ ที่เพิ่มเติมให้กับพนักงานตามช่วงอายุของพนักงาน ซึ่งมีความเสี่ยงของโรคที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี อย่างเหมาะสมตามกลุ่มอายุ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคในการรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

CATC conducted the 2021 annual health check-up for every CATC staff and employee who worked at the CATC, Bangkok, and the Flight Training Center, by using the additionally extra health check-up program for different staff age ranges. Different age ranges had different risks of diseases. The health check-up was conducted in order to show the staff caring. Staff was required to have good health, appropriate for staff age groups. In addition, staff caring had to be implemented at the utmost efficiency, so the staff would have good health, live a good life without diseases, and have knowledge to prevent diseases. The health check-up was conducted by the cooperation of the Office of Human Resources, on September 28, 2021, at the first floor of the Aviation Personnel Development Center Building, CATC, Bangkok.

*********************************************