สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ  รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Helicopter Maintenance – Special (HMS) Course รุ่นที่ 19 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ วันที่ 16 กันยายน 2564 – 7 มกราคม 2565       มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 20 คน เป็นบุคลากรจากสังกัดกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุนจาก บริษัท Aeroarm และทุนส่วนตัว โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมในวันดังกล่าว ดังนี้

  1. พลตำรวจตรี ชูเกียรติ ประทีปะเสน อดีตประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน และอดีตรักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
  2. พันตำรวจเอก แดนชัย พิมพ์สาร รองผู้บังคับการ กองบินตำรวจ
  3. พันตำรวจเอก พิชัยศักดิ์ พีนโยพร ผู้กำกับการ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ
  4. พันตำรวจเอก ภูริต สืบอืนทร์ ช่างอากาศยาน (สัญญาบัตร 4) กลุ่มงานช่างอากาศยานกองบินตำรวจ รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยาน กองบินตำรวจ
  5. พันตำรวจเอก บุญยืน ทั่งรื่น ช่างอากาศยาน (สัญญาบัตร 4) กลุ่มงานช่างอากาศยานกองบินตำรวจ     รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ
  6. พันตำรวจตรี กิตติ ไมตรีจิตต์ ช่างอากาศยาน (สัญญาบัตร 2) กลุ่มงานช่างอากาศยานกองบินตำรวจ/หัวหน้างานฝึกอบรมช่าง กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ สบพ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

********************************