สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นางสาวภัคณัฎฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร Aerodrome Control Course รุ่นที่ 37 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน เป็นชาวมองโกเลีย โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 20 สัปดาห์ แบ่งเป็น ฝึกอบรมภาคทฤษฎี รูปแบบชั้นเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลา 5 สัปดาห์ และฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ สนามบินอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลา 15 สัปดาห์

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริการการจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน ที่ซึ่งสอดคล้องกับเอกสาร ICAO ภาคผนวก 1 ว่าด้วยเรื่อง Personnel Licensing และ จำเป็นต่อการฝึกภาคปฏิบัติ on-the-job Training และการขอสอบ Air traffic control licenseในอนาคต

CATC Thailand has commenced the Aerodrome Control course (Class No. 37) for 16 trainees from Mongolia.
This 20-week course is comprised of 5 weeks of theoretical training (Virtual Classroom) starting from 10 January – 11 February 2022 and 15 weeks of practical training which will take place at Ulaanbaatar International Airport, Mongolia on 14 February – 27 May 2022.
The Course objective is to provide trainees with knowledge of air traffic control service for aerodrome traffic, or aerodrome control services in accordance with ICAO Appendix 1 – Personnel Licensing. This knowledge is necessary for future on-the- job training and air traffic controller license examination.
CATC is the only training organization in Thailand that is designated as an ICAO Regional Training Centres of Excellence (RTCE) in 2 authorized areas of Air Navigation Services and Flight Safety and Safety Management.