สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “คลิกเดียว ร่วมปลูกป่าชายเลน”

CATC Holds the Project, “One Click to Grow Mangrove Forest Together”.

     สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดโครงการ “คลิกเดียว ร่วมปลูกป่าชายเลน”  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  ทั้งนี้ สบพ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้พนักงานและลูกจ้าง สบพ. ร่วมลงทะเบียนปลูกป่าชายเลน สบพ. 1 คน 1 ต้น ผ่านระบบออนไลน์ และกำหนดตัวแทนจำนวน 20 คน โดยเว้นระยะห่าง ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ต้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

The Civil Aviation Training Center (CATC), a state enterprise operating under the Ministry of Transport, held the Project, “One Click to Grow Mangrove Forest Together”. The implementation of the aforementioned Project was considered a part of showing Corporate Social Responsibility (CSR). The CATC held activities according to the COVID-19 spreading control and preventive measures. CATC staff and employees were required to register to grow mangrove forest. 1 CATC staff had to grow 1 mangrove tree via online system. There were 20 staff representatives in the Project. Social distancing was required in the 100 mangrove trees growing activity. The aforementioned activity was held on October 6, 2021, at the Bangpu Nature Education Center of the Royal Thai Army, Samuth Prakarn Province

*********************************