สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดโครงการ “คลิกเดียว ร่วมปลูกป่าชายเลน”  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  ทั้งนี้ สบพ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้พนักงานและลูกจ้าง สบพ. ร่วมลงทะเบียนปลูกป่าชายเลน สบพ. 1 คน 1 ต้น ผ่านระบบออนไลน์ และกำหนดตัวแทนจำนวน 20 คน โดยเว้นระยะห่าง ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ต้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง