สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว ระดับมัธยมศึกษา เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีอาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ
การจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เป็นกิจกรรมที่ สบพ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และภารกิจของ สบพ. และนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สนใจศึกษาต่อทางด้านการบินได้รับทราบถึงทิศทางและแนวโน้มการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินที่ยังมีความต้องการบุคลากรการบินอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานประกอบด้วย การเสวนา “ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบิน ได้แก่ นาย ณัฐวุฒิ ชัยวงษ์ ตำแหน่ง พนักงานอาวุโสกองพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสนามบินและการอำนวยความสะดวก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้น ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐานสนามบิน กรมท่าอากาศยาน นางศรัญญา บุณยวัทน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายวที อรรถกมล ตำแหน่ง นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด กัปตันจีรพัฒน์ เอี่ยมสรรพางค์ ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายพันศักดิ์ เนินทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน โดยมีนาวาอากาศเอกวีรชน นรานุต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และรองโฆษกกองทัพอากาศ เป็นผู้ดำเนินรายการ
นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น พร้อมแนะแนวหลักสูตร สบพ. อาทิ หลักสูตรภาคอากาศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการสานฝันการบิน โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายรัชตะ จันทร์พาณิชย์ ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริหารการบิน นายณัฏฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์ ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ นายอนุพันธ์ พันธุ์เกษม ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาวิศวกรรมการบิน นางสาวนภสร เหตานุรักษ์ ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาช่างอากาศยาน และนายบดินทร์ ยืนชนม์ ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งบูธนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการบิน และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ สบพ. อีกด้วย
*** ทั้งนี้ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมนนาฯ ดังกล่าว สถาบันการบินพลเรือน ได้พิจารณาเพิ่มรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น สบพ. ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนตามภาพที่แนบท้ายมาด้วยนี้ ***