สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็น
ข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเผยแพร่บทความ ประกอบด้วย

1. บทความเรื่อง เอกสารการประชุม

2. บทความเรื่อง ข้อมูลประกันสังคม

3. บทความเรื่อง เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

4. บทความเรื่อง หนังสือมอบอำนาจ

5. บทความเรื่อง บันทึกคำให้การ

       ท่านสามารถอ่านรายละเอียดบทความ ได้ที่