สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐภาคีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งมีหน้าที่ในการนำเอามาตรฐานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 13 ของอนุสัญญาการบินพลเรือนมาออกเป็นกฎหมายข้อบังคับในประเทศไทย โดยในมาตราที่ 63 แห่งพระราชบัญญัติเดินอากาศ ได้กำหนดให้มีการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ และให้อำนาจกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร

บทวิเคราะห์การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุของประเทศไทย

จากคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 190/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุในทำนองเดียวกันขึ้นอีก โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการตำหนิบุคคลหรือกำหนดบุคคลในการรับผิดชอบ การให้สิทธิผู้แทนที่ประเทศแต่งตั้งขึ้นเข้าร่วมในการสอบสวนและคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ และเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้มองเห็นได้ว่าการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุของประเทศไทยเป็นไปตามหลักการและแนวทางที่วางไว้ในภาคผนวกที่ 13 อนุสัญญาการบินพลเรือนหรือ ICAO Annex 13 ที่เป็นหลักการและมาตรฐานสากลในการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ

บทความ : น.ต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์