สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน จับมือสายการบินทำ MOU ส่งนักศึกษาฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมช่างอากาศยาน

CATC Cooperates with Airlines to Prepare the Memorandum of Understanding (MOU) and Sends Students, who are Trained in the Practice Part from the Ground Engineer Course, to Experience the Real-Life Work in the Establishments in Order to Leverage the Standards of Aircraft Engineer Training.   

              สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จำกัด บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เอจี และ บริษัท บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน และผู้บริหารแต่ละองค์กรเป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
1. คุณชัยวัฒน์ นวราช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จำกัด
2. คุณชัชชล เจนการ นายสถานีสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เอจี ประจำประเทศไทย
3. คุณอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด
4. คุณลูซ วุฒิชัย Head of Technical บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
5. คุณสมประวิตร พันธุ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด
นับเป็นความร่วมมือในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริงให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ ดำเนินการโดยกองวิชาช่างอากาศยาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตช่างอากาศยานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินแห่งแรกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันได้ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมช่างอากาศยานของ สบพ. และกำลังดำเนินการตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 Training Organization อีกด้วย
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง” ระหว่างสถาบันการบินพลเรือน กับ สายการบินต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจการบินของประเทศและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากรการบินของสถาบันการบินพลเรือนมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จำกัด บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เอจี และ บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษในวาระครบรอบปีที่ 60 ของสถาบันการบินพลเรือนได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในฐานะพันธมิตร เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันสำคัญขึ้นในวันนี้
โดยการลงนามในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรช่างอากาศยานของไทยให้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันให้กับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน โดยให้มีการฝึกอบรมในสถานประกอบการจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ช่างอากาศยาน วิศวกรอากาศยาน และบุคลากรของสถานประกอบการ รวมทั้งบุคลากร ครูวิชาภาคพื้น และช่างของสถาบันการบินพลเรือน การร่วมความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบ ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน ในฐานะที่สถาบันการบินพลเรือนได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
นอกจากพิธีลงนามในวันนี้ สถาบันการบินพลเรือนยังมีแผนในการทำความร่วมมือเพิ่มเติมกับสายการบินต่าง ๆ ในการจัดทำ MOU เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายวิชาการ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะได้ประสานขอทำความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานอำนวยการบิน เข้าฝึกภาคปฎิบัติในด้านอำนวยการบินเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต ก่อนที่สายการบินจะรับเข้าทำงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอันนำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านช่างอากาศยาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะช่วยให้หลักสูตรที่ดำเนินการดังกล่าวมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศต่อไปในโอกาสนี้ ผู้บริหารสายการบินที่มาร่วมงานทั้ง 5 หน่วยงานได้กล่าวชื่นชมและมีความยินดีที่ ได้ร่วมให้การสนับสนุนสถาบันการบินพลเรือนในฐานะสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ถือเป็นโอกาสในการสร้างคนกลับเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน ในขณะเดียวกันสถานประกอบการได้รับโอกาสที่สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร มีบุคลากรการบินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นับเป็นการยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมช่างอากาศยาน การทำความร่วมมือในวันนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรการบินให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

CATC cooperated academically with MJets Maintenance Limited, Thai Lion Mentari Company Limited, Nok Airlines Public Company Limited, Austrian Airlines AG, and Thai Vietjet Air Joint Stock Company Limited, on October 19, 2021, at CATC, Bangkok. On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with executives from each organization, signed the Memorandum of Understanding (MOU). It was a cooperation in the practice part training of the ground engineering program which was initiated for students studying in the ground engineering program in aircraft engineering, gas-turbine engine major. The program prepared students to work in the authentic establishments. In addition, it was conducted by the Aircraft Maintenance Training Division which was the main organization in producing certified and qualified aircraft engineers. The study programs was certified and approved as the first ground engineer training institute by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). At present, the CATC’s standards of the aircraft engineer training is uplifted and the implementations are made according to the plan on the establishment of the training center of the EASA Part-147 Training Organization.

Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC said that “The practice part training of the ground engineering program in the authentic establishments” was conducted in collaboration between the CATC and airlines that played important roles in the country’s aviation businesses. Various airline companies continued good relationships with the CATC in terms of supporting and promoting the producing of CATC aviation personnel in continuity, such as MJets Maintenance Limited, Lion Mentari Company Limited, NokAirlines Public Company Limited, Austrain Airlines AG, and Thai Vietjet Air Joint Stock Company Limited. The cooperation between the CATC and airline companies was a good sign and it was one of the special activities that were held on the occasion of the 60th anniversary of the CATC. The CATC was given opportunities and trusts from entrepreneurs and operators, as the CATC’s alliances. It has led to the today’s important cooperation.

The today’s signing of MOU had objectives to collaboratively produce qualified Thai aircraft engineers to match the needs in the aircraft maintenance industry in order to uplift the standards in the aircraft maintenance training in the aspect of country’s fundamental practice part in order to efficiently develop skills in aircraft maintenance and improve up-to-date aircraft maintenance skills of CATC students. Trainings in the authentic establishments were conducted to develop the personnel’s competencies of the both parties, CATC and aircraft maintenance industry that involved aircraft technicians, aircraft engineers, personnel from establishments, CATC ground instructors, and technicians. This cooperation would promote and support the initiation of ground engineering program, including the personnel development and the procurement of supplies, equipment and supplement durable goods which support and promote the operations to comply with standards. The CATC was the organization which was certified by the CAAT as the ground engineer training institute.

Apart from the MOU signing ceremony today, the CATC still has plans on the additional cooperation with various airlines in terms of MOU preparation for supporting the academic works. In the near future, the CATC is going to cooperate with other agencies regarding to the sending of personnel who has already trained in the flight dispatcher course into the flight dispatcher practice in order to gain license before the airlines accept the personnel to work in. This complies with the new regulations of the CAAT and it supports the efficient implementations, leading to the achievements. Moreover, technologies and expertise from each agency have been integrated and exchanged in terms of aircraft engineering knowledge or other relevant fields which would create the utmost benefits. Moreover, the MOU signing would support the implemented aircraft engineer program to reach the standards accepted in the country and abroad.

Due to the opportunity, the executives from 5 airlines praised the CATC and they were pleased to support the CATC, as the establishment which accepted students to its trainee program. It was considered an opportunity to produce personnel to return to work in the aviation industry. Simultaneously, the establishments were given opportunities in terms of selecting qualified personnel with knowledge, abilities, and commitments to work as an organizational staff. Furthermore, aviation personnel had to be qualified and comply with the international standards in order to uplift the standards of the aircraft engineer training. The cooperation today involved the preparation of aviation personnel’s promptness that complied with the standards, meeting the needs in the workforce market directly.