สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Load Controller

เจ้าหน้าที่ระวางบรรทุก (Load Controller) : ให้บริการควบคุมบริการระวางบรรทุก เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร, สินค้าและไปรษณียภัณฑ์

หลักสูตรของ สบพ. : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
     มุ่งพัฒนานักนโยบายแผนงานทางด้านโลจิสติกส์ที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ทางด้านการบิน อาทิ เวลา พื้นที่ เชื้อเพลิงบุคลากร เป็นต้น
     โดยนักบริหารงานด้านโลจิสติกส์จะเข้าไปมีส่วนในการวางแผนงานของกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการบินและที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการบิน โดยจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการบิน การบริหารจัดการวางแผนคลังสินค้าและสินค้าคงคลังหรืออะไหล่ การวางแผนการขนส่งและการกระจายสินค้า การหมุนเวียนบุคลากรด้านการบิน การนำเข้า ส่งออก พิธีการศุลกากร Incoterm การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทานทางด้านการบิน การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและบริหารงานโลจิสติกส์ รวมถึงการบริหารงานที่สัมพันธ์กับการตลาดและการให้บริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์

อาชีพอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้

ㆍ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่ระวางบรรทุก

ㆍเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ㆍ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารขนส่งสินค้า

ㆍ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ

ㆍ เจ้าหน้าที่ดูแลการขนส่งสินค้าต่างประเทศ

ㆍ เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน

ㆍ เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า

ㆍ เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง

ㆍ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์