สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

การปฏิเสธความรับผิด