สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

CUSTOMER SERVICE (GROUND ATTENDANT)

หน้าที่

แจ้งเวลาเที่ยวบินขาเข้าและเที่ยวบินขาออกให้แก่ผู้โดยสารและคนทั่วไปทราบ จัดการดูแลผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง เปลี่ยนเครื่องหรือพักค้างคืน

เคาท์เตอร์เช็คอิน ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด และ เปลี่ยนเครื่อง

 • ตรวจสอบว่าตั๋วสามารถใช้งานได้สำหรับเที่ยวบินนั้น
 • ตรวจเอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง, วีซ่า และอื่นๆ)
  ของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง
 • ระบุที่นั่ง ออกบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ตั๋วเที่ยวบินฟรีที่ใช้ได้อยู่
 • ชั่งน้ำหนัก และ/หรือ ตรวจสัมภาระที่ตรวจแล้ว และ/หรือ
  กล่องสัมภาระ
 • พิจารณาหรือเก็บค่าปรับสำหรับสัมภาระที่น้ำหนักเกิน
 • ติดป้ายสัมภาระที่ตรวจแล้ว และ/หรือ กล่องสัมภาระ สำหรับเที่ยวบินเริ่มต้นหรือเที่ยวบินถัดไป
 • ส่งสัมภาระที่ตรวจแล้วไปยังบริเวณพื้นที่คัดแยกสัมภาระ
 • ส่งสัมภาระที่เกินขนาดไปยังบริเวณพื้นที่คัดแยกสัมภาระ
 • เก็บค่าสนามบินและค่าบริการอื่นๆ จากผู้โดยสารขาออก (PSC)

ประตูขึ้นเครื่อง 

 • ที่ประตูขึ้นเครื่องทำหน้าที่เช็คอิน ตรวจกระเป๋า ตรวจสอบเอกสาร ยกระดับและลดระดับ รายชื่อผู้โดยสาร
  ที่อยู่ในมือ ตรวจค้นกระเป๋าเดินทาง ดูแลจัดการขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขผู้โดยสารกับเอกสารทางบัญชี ก่อนการเดินทาง
 • ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก (ในกรณีที่เที่ยวบินขัดข้อง ล่าช้า หรือถูกยกเลิก)
 • ให้ข้อมูลบอร์ดแสดงเวลาเที่ยวบินขาเข้า
 • เดินตรวจความเรียบร้อยบนเครื่องบินก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
 • แจกแบบฟอร์มการต่อเครื่อง / ดูแลบริเวณประตูขึ้นเครื่อง
 • แจ้งข้อมูลเส้นทางการบิน
 • นับจำนวนผู้โดยสารก่อนออกเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึง
 • ประกาศเรียกผู้โดยสารไปที่ประตูขึ้นเครื่องตรวจเอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง, วีซ่า และอื่นๆ)
  ของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง
 • บอกทางให้แก่ผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารต่อเครื่อง และผู้โดยสารขาออก
 • ของที่มีผู้ลืมไว้หรือของที่เก็บได้ทั้งบนเครื่องและบริเวณประตูขึ้นเครื่อง
 • สัมภาระผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง

การจัดการควบคุมเที่ยวบิน 

 • เตรียมรายชื่อผู้โดยสารในเที่ยวบิน
 • เตรียมการสำแดงรายการโดยทั่วไป
 • ตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้โดยสารขาออก

 

หน้าที่อื่นๆ

 • จัดการกับเอกสาร การเดินทางเข้า/ออก ของผู้โดยสาร INAD
 • จัดเตรียมไว้สำหรับ: บุคคลสำคัญ, UM, ผู้พิการ, Twovs, meda เมื่อมีการร้องขอจากบริษัทขนส่ง และจัดหาที่สำหรับเช็คอินหรือเคาท์เตอร์บริการสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ
 • จัดเตรียมเคาท์เตอร์บริการผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง

คุณสมบัติ

 

 • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • ทำงานเป็นกะได้

ผู้จ้างงาน

 • สายการบิน

รายได้

 • มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)