สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Cargo Operation Officer

     เจ้าหน้าที่บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo Operation Officer) : มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารในการนำส่งสินค้าต่าง ๆ และจัดแยกประเภทสินค้า เพื่อจำแนกค่าธรรมเนียมตามประเภทสินค้า รวมถึงการติดต่อกับผู้ส่งสินค้าในกรณีที่บรรจุภัณฑ์หรือตัวสินค้ามีปัญหา จากนั้นต้องทำการรวมระวางสินค้า (Consolidaion) โดยจะต้องเลือกว่าจะส่งโดยใช้บรรจุภัณฑ์รวมใด และสินค้าใดจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ (Special Handling) อย่างไร และนำ Shipments ไป Load / Unload ที่ข้างเครื่อง โดยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ IATA

     นอกจากนี้ Cargo Operation Officer ยังด้องมีหน้าที่ในการวางแผน จัดเรียงตู้สินค้าให้มีประสิทธิภาพในกรณีที่เครื่องหรือสินค้าเหล่านั้นจะต้องมีการ Transit ห์รือ Transier

หลักสูดรของ สบพ. : หลักสูดรวิทยาศาสดรบัณฑิด สาขาวิชาวิทยาการการบิน วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าทีขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยจะศึกษาเกียวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตั้งแต่การทำการตลาด การขายพื้นที่ในการขนส่งสินค้า การคิดค่าระวางสินค้า การตกลงส่วนแบ่งรายได้ การบริหารจัดการสินค้า สินค้าพิเศษ (Special Cargo) อาทิ สินค้าเน่าเสียง่าย สินค้าที่มีมูลค่าสูง สัตว์หรือสิ่งมีชีวิต ร่างมนุษย์ (ศพ) รวมถึงการจัดการสินค้าอันตราย (DangerousGoods) อาทิ สารที่ระเบิดได้ สารกัมมันตรังสี โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้า การคัดแยกสินด้า การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน การประกันและการชดเชยค่าเสียหาย การดำเนินการพิธีการศุลกากร และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า รวมถึงการคำนวณเพื่อความสมดุลของอากาศยานในการทำการบิน การนำสินค้าที่ได้รับการบรรจุ (Build Up) แล้วขึ้นสู่อากาศยานและการยึดตรึงภายในอากาศยานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

อาชีพอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้

ㆍเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าทางอากาศและลูกค้สัมพันธ์

ㆍเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรองพื้นที่ระวางสินค้า

ㆍเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารขนส่งสินค้า

ㆍเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ㆍเจ้าหน้าประสานงานรับขนสินค้าอันตรายทางอากาศ

ㆍเจ้าหน้าที่ควบคุมน้ำหนักและจัดระวางบรรทุก

ㆍเจ้าหน้าที่งานประสานงาน งานบริการภาคพื้น

ㆍเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้า

ㆍเจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกอุปกรณ์ส่วนควบ