สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Aircraft Maintenance

Mechanic /Technician

ช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance Mechanic Technician) : ทำหน้าที่ดูแล ตรวจเซ็ค และซ่อมบำรุงโครงสร้างและลำตัวเครื่องบิน รวมถึงระบบของเครื่องบินและเครื่องยนต์ของอากาศยานประเภทต่าง ๆ

หลักสูตรของ สบพ. : 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสดรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน นับเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย ที่ตอบโจทย์ช่องว่างทางการศึกษาระหว่างหลักสูตร์ฝึกอบรมอาชีพเฉพาะทางตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรให้มีทั้งความรู้ทักษะ ความสามารถ จนถึงระดับบริหารจัดการด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน อันจะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้รับโอกาสสำหรับต่อยอดเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตนเองจนสามารถยกระดับนำพาไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ และส่งผลให้ประเทศชาติมีบุคลากรที่มีทั้งศักยภาพและคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป
  1. หลักสูดรเทคโนโลยีบัณฑิด สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (BT-PMT)
    เป็นหลักสูดรประเภทปฏิบัติการ โดยเน้นภาคทฤษฎีที่ควบคู่กับภาคปฏิบัติ ทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนั้นมีความรู้และมีทักษะที่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิดชิ้นส่วนอากาศยาน ทักษะในการผลิตชิ้นส่วน ที่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับมีทั้งการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น การขึ้นรูปแผ่นโลหะ การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC และการขึ้นรูปวัสดุประกอบอากาศยาน รวมถึงเรียนรู้กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยการควบคุมการทำงานของ PLC ซึ่งนอกเหนือไปกว่านั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษายังได้ศึกษาด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมการผลิต
  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน (BT-AMT)
    เป็นหลักสูดรประเภทปฏิบัติการ ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม (สป.อว.) และหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนด์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aeroplane Mechanic – B1.1, B1.2) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เน้นความรู้และทักษะทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น พื้นฐานทางด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารข้อมูล และการจัดการอุดสาหกรรมเบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะ ทางด้านวิชาชีพ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

อาชีพอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้

ㆍเจ้าหน้าที่วางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน

ㆍเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ/สโตร์

ㆍเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ㆍเจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลเทคนิค