สำนักงานทรัพยากรบุคคล
 
 
ระเบียบ

ข้อบังคับ

แบบฟอร์ม

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา

นโยบาย

 

  แบบฟอร์ม


  แบบฟอร์ม OS Matrix ระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล 
    

  แบบฟอร์มคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับระดับบุคคล 
    

  คำรับรองการปฏิบัติงานตัวชี้วัดระดับบุคคล 
    

  สัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
    

  สัญญาค้ำประกันการไปศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

  สัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

  สัญญาค้ำประกันการไปศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

  แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

  แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการบินพลเรือน

  แบบฟอร์ม การขออนุญาต (รายชั่วโมง)

 
 แบบฟอร์ม ใบลาป่วย

  แบบฟอร์ม ใบลากิจ

  แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน

  แบบฟอร์ม หนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสวัสดิการค่าทำศพ

  แบบฟอร์ม บันทึกการรับรองเวลาปฏิบัติงาน

  แบบฟอร์ม ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน พร้อมแบบตรวจสอบภาระผูกพัน ฯ

  แบบฟอร์ม ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว พร้อมแบบตรวจสอบภาระผูกพัน ฯ

  แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  แบบฟอร์ม แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

  แบบฟอร์ม แจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

  แบบฟอร์ม แผนพัฒนาบุคลากร

  แบบฟอร์ม ใบลาคลอดบุตร

  แบบฟอร์ม ใบลาอุปสมบท

  แบบฟอร์ม คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

  แบบฟอร์ม หนังสือรับรองเวลาปฏิบัติงานผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษพนักงาน

  แบบฟอร์ม ขอรับเงินช่วยเหลือบุตร

  แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินช่วยเหลือบุตร