บรรยากาศการเรียนการสอน

 

    
     นักศึกษาหลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบิน
  พลเรือน เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยาน
  นานาชาติสุวรรณภูมิ


                           ดูภาพเพิ่มเติม click ที่รูป
 
   การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการจัดการ
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ   อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการบิน   พลเรือน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556

                            ดูภาพเพิ่มเติม click ที่รูป

       อุตสาหกรรมการบินของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ทั้งในระดับมหภาค และ จุลภาค ประเทศไทยจะต้อง
  มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อแข่งขัน   ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน ของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล   ดังนั้นสถาบันการบินพลเรือน จึงได้บูรณาการ องค์ความรู้ในวิชาต่างๆจัดทำเป็น

                                          “หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน”

     ในลักษณะการศึกษา โดยรวมองค์ความรู้ด้านการจัดการการบิน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรม   
  การบินและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมาของหลักสูตร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
             
              อาคาร 1 ชั้น 2   สถาบันการบินพลเรือน   1032/355   ถ.พหลโยธิน   แขวงจอมพล   เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900  โทร 02 - 2725741 ถึง 4 ต่อ 309, 02 - 2726101
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน