Course

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (AT-AI)

 
 
ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับด้านช่างอากาศยาน โดยเน้นการซ่อมบำรุงเครื่องวัดประกอบการบิน รวมทั้งระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 
 
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ
  • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ตาไม่บอดสี

  

 ระยะเวลาเรียน
 
2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
 
 
สำเร็จการศึกษา
 
ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 
 
ค่าเล่าเรียน
 
วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ  1,000  บาท
วิชาปฏิบัติ   หน่วยกิตละ  1,800  บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  185,200  บาท
 
 
Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288