Course

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AT - AE)

 

  

ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ รวมทั้ง
การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารบนอากาศยานและสถานีภาคพื้น
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ
  • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ตาไม่บอดสี

 

ระยะเวลาเรียน
 
 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
 
 
สำเร็จการศึกษา
 
ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 
 
ค่าเล่าเรียน
 
      วิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ  1,000  บาท
      วิชาปฏิบัติ    หน่วยกิตละ  1,800  บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  185,200  บาท 
 
 
Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288