Course

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ AMEL (Aeroplanes Tubine)

(ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน)

 

 
 

          ศึกษาวิชพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการบำรุงรักษาอากาศยาน
 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต หรือ
  • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • ตาไม่บอดสี

 

ระยะเวลาเรียน
 
           2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
 
 
สำเร็จการศึกษา
 
ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 
 
ค่าเล่าเรียน
 
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อภาคการศึกษา)  35,700  บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)  3,600  บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  314,900  บาท
 
 
 
Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288