Course

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (APMc) (ต่อเนื่อง)

 


ศึกษาด้านการบริหาร และจัดการท่าอากาศยาน และสามารถที่จะปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้บริหารในท่าอากาศยานต่างๆ ได้ในอนาคต โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบบการประเมินผลตามมาตรฐานสากลที่กำหนด รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการบริหารจัดการ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในท่าอากาศยาน และในการเดินอากาศ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับอนุปริญญา หรือ เทียบเท่าทุกสาขา หรือ

2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตรดังนี้
     2.1 การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC)
     2.2 สื่อสารการบิน (CO)
     2.3 การบำรุงรักษาอากาศยาน (AM)
     2.4 นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL)
     2.5 การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI)
     2.6 การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM)
     2.7 เทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AT - AE)
     2.8 เทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) (AT - AI)

3. ตาไม่บอดสี

 

ระยะเวลาการเรียน

2  ปี (6 ภาคการศึกษา)

 

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตการจัดการการบิน (ทล.บ.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

 

ค่าเล่าเรียน

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ  1,500  บาท

ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ  2,500  บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  259,900  บาท
                          

  

 

Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288