Course

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACMc) (ต่อเนื่อง)

 
 
ศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทักษะการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ และตามมาตรฐานสากลกำหนด เพื่อรับรองความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับอนุปริญญา หรือ เทียบเท่าทุกสาขา หรือ

2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตรดังนี้
     2.1 การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC)
     2.2 สื่อสารการบิน (CO)
     2.3 การบำรุงรักษาอากาศยาน (AM)
     2.4 นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL)
     2.5 การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI)
     2.6 การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM)
     2.7 เทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AT - AE)
     2.8 เทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) (AT - AI)

3. ตาไม่บอดสี

 

ระยะเวลาการเรียน

 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

 

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตการจัดการการบิน (ทล.บ.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

 

ค่าเล่าเรียน

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ  1,500  บาท

ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ  2,500  บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  259,900  บาท

                         

 

Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288