Course

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)

 
 


 

ศึกษาด้านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ และสามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมจราจรทางอากาศได้ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบบการประเมินผลของมาตราฐานสากลที่กำหนด รู้จักใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน (วิทย์ - คณิต / ศิลป์คำนวณ / ศิลป์ภาษา)
  • ตาไม่บอดสี

  

ระยะเวลาการเรียน

 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

 

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตการจัดการการบิน (ทล.บ.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

 

ค่าเล่าเรียน

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ  1,500  บาท

ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ  2,500  บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   354,400  บาท 
               

Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288