สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการเเนะเเนวการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการเเนะเเนวการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

 สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการเเนะเเนวการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

CATC Holds an Educational Exhibition to Introduce the CATC’s Courses and Study Programs at Matthayom Wat Nongkhaem School.         

 

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการเเนะเเนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ของ สบพ. พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ

 

          CATC held an educational exhibition to do the press releasing activity and disseminate information on the CATC’s admissions for the new students of the academic year of 2021. In addition, the CATC introduced its courses, study programs, both ground and air programs, and instructions to high school students and people who were interested to continue their studies at the undergraduate level. The event was held on December 15, 2020, at Matthayom Wat Nongkhaem School, Bangkok.  

 

 

 

********************************************* 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288