สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ของนายช่างภาคพื้นดิน

        การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน (Skill Test for AMEL) เป็นการดำเนินการทดสอบเพื่อให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้พิจารณาคู่มือดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน (Skill Test for AMEL ISSUE NO. 05 / REVISION NO. 00) ของ สบพ. ซึ่งมีการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการประเมินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และปรับปรุงรายชื่อของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทดสอบ พร้อมให้การรับรองคู่มือดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยอนุญาตให้ สบพ. ดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดินให้เป็นไปตามคู่มือดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน (Skill Test for AMEL ISSUE NO. 05 / REVISION NO. 00) ของ สบพ. ต่อไป รวมทั้งได้รับรองรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทดสอบ (Practical Assessors) อีกด้วย

          “การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างภาคพื้นดิน” (Skill Test for AMEL) 

          สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่ผ่านการอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างภาคพื้นดิน หรือเรียกว่า Skill Test ตามการปรับปรุงคู่มือดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างภาคพื้นดิน (Skill Test for AMEL) ฉบับที่ 5 โดยที่ สบพ. เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างภาคพื้นดิน (Skill Test for AMEL) แทน กพท. มาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา