สถาบันการบินพลเรือน (CATC, Thailand) ได้รับการยกระดับสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS เป็น Regional Training Centres of Excellence (RTCE) - สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) - Civil Aviation Training Center

สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม สถาบันเฉพาะทางด้านการบินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ยกระดับมาตรฐานของการฝึกอบรมไปสู่สมาชิกระดับ Regional Centres of Excellence (RTCEs) โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS โดยได้รับการรับรองสาขาความเชี่ยวชาญ ถึง 2 ด้าน ได้แก่ Air Navigation Services และ Flight Safety and Safety Management อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

      โครงการ ICAO TRAINIAIR PLUS เป็นโครงการส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน Global Aviation Training (GAT) สังกัดภายใต้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของหน่วยฝึกอบรมด้านการบินทั่วโลกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ปัจจุบันมีสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่าร้อยสถาบันฝึกอบรมด้านการบินจากทั่วโลก ซึ่งสถาบันการบินพลเรือนเป็นหนึ่งใน 21 สมาชิกระดับ Regional Centres of Excellence (RTCEs) ทั่วโลก หรือเป็น 1 ใน 6 สถาบันฝึกอบรมด้านการบินจาก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เป็นสมาชิกในระดับ RTCE ร่วมกับ ประเทศจีน อินเดีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งการได้รับการรับรองระดับ RTCE นี้จะช่วยให้สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นที่ยอมรับในคุณภาพระดับสากลต่อนานาประเทศในอุตสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการจัดระบบการเรียนการสอนและด้านศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนด สามารถดึงดูดกลุ่มผู้เรียนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ในฐานะ Regional Centre of Excellence (RTCE) ภายใต้การรับรองขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ นับเป็นเรื่องน่ายินดีและนำความภาคภูมิใจมาสู่วงการการบินของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศที่มีมาตรฐานสากล สามารถผลิตบุคลากรการบินให้มีความชำนาญ เข้าไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการบินให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

สถาบันการบินพลเรือนได้เข้าร่วมโครงการ TRAINAIR PLUS ตั้งแต่ปี 2555 เริ่มจากการเป็นสมาชิกระดับ Associate Member และได้พิสูจน์สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานของ ICAO (Standardized Training Packages: STP) สำเร็จ และได้รับการเลื่อนระดับขึ้นเป็น Full member เมื่อปี 2558 และในปี 2561 สถาบันการบินพลเรือนเริ่มดำเนินแผนการยกระดับสมาชิกโครงการ TRAINAIR PLUS เป็นระดับ Regional Centres of Excellence (RTCE) ด้วยการพัฒนาคุณสมบัติของในหลายๆ ด้าน เช่น บุคลากรที่ทำหน้าที่นักพัฒนาหลักสูตรระดับปฏิบัติการและอาวุโส สร้างระบบการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน รวมถึงระบบประกันคุณภาพ ระบบนิรภัยการบิน ระบบการพัฒนาผู้สอน สื่อการสอน ระบบอำนวยความสะดวกสนับสนุนการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยกระดับให้เป็นสมาชิกระดับ Regional Training Centres of Excellence (RTCE) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 21 สมาชิกระดับ RTCE ทั่วโลก หรือเป็น 1 ใน 6 สถาบันฝึกอบรมด้านการบินจาก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เป็นสมาชิกในระดับ RTCE ร่วมกับ ประเทศจีน อินเดีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งการได้รับการรับรองระดับ RTCE นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมทั้งหมด 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
      1. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
         – ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากอุตสาหกรรมการบินของโลก ว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนหน่วยงานอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
         – มีรายได้จากการที่ผู้เข้าอบรมใช้จ่ายส่วนตัวและท่องเที่ยวในประเทศต่อหลังจากการฝึกอบรม
      2. ประโยชน์ต่อองค์กร
         – มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบินของโลก
         – มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายลิขสิทธิ์และการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระดับ ICAO ลิขสิทธิ์ของสถาบันการบินพลเรือน
         – อาจารย์ของสถาบันการบินพลเรือน สามารถดำเนินการสอนให้กับสมาชิก TRAINAIR PLUS อื่นๆ ได้
         – สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำลงได้
      3. ประโยชน์ต่อองค์กรด้านการบินอื่นๆ
         – บุคลากรขององค์กรได้รับความรู้/ทักษะจากหลักสูตรและระบบการอบรมที่มีคุณภาพ
         – บุคลากรได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล
         – ต้นทุนการฝึกอบรมบุคลากรต่ำ ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาน้อยกว่าการอบรมจากหลักสูตรของต่างประเทศหรือเดินทางไปอบรมที่ต่างประเทศ
      4. ประโยชน์ต่อนักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม
         – ได้รับความรู้/ทักษะจากหลักสูตรและระบบการอบรมที่มีคุณภาพ
         – ได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล
         – ผู้เข้าอบรมและหน่วยงานด้านการบินสามารถเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมด้วยต้นทุนต่ำ และใช้เวลาน้อยกว่าการอบรมจากหลักสูตรของต่างประเทศ
      ความสำเร็จครั้งนี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีและนำความภาคภูมิใจมาสู่วงการการบินของประเทศไทยในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศที่มีมาตรฐานสากล สามารถผลิตบุคลากรการบินให้มีความชำนาญ เข้าไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการบินให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

     ถึงวันนี้สถาบันการบินพลเรือนมี หน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง (ATO) จาก CAAT ถึง 3 หน่วยฝึกอบรม ที่ต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างเข้มข้น จาก CAAT และโครงการ TRAINAIR PLUS และมีหน่วยพัฒนาหลักสูตรที่มีนักพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ICAO (ICAO Qualified Course Developer: IQCD) แล้วถึง 3 คน ได้ผลิตหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นลิขสิทธิ์ของ สบพ. เข้าสู่ระบบการฝึกอบรมของ ICAO ได้แล้ว 3 หลักสูตร และ สถาบันการบินพลเรือนกำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานระดับโลกอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง