สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ

กฏหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย