สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 มกราคม 2566 ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก และเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนขึ้นอีก

     ทั้งนี้พิจารณาจัดการรณรงค์และกำหนดวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนจะเป็นมาตรการเสริมส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สร้างความตระหนักกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้ถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะเกิดจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงกำชับให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทาง มาตรการ การจัดกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุให้มีความชัดเจน จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรฐานในการปฏิบัติและความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุมหรือการลงโทษผู้กระทำผิดหรือกระทำผิดซ้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และยังให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้อุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง