สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ความพึงพอใจผู้รับบริการ
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 2565

หลักสูตรฝึกอบรม
ความพึงพอใจในการฝึกอบรม Training Course 2565

ระดับปริญญาโท
รายงานผลการประเมินการสอน ปริญญาโท 2565 ภาคการศึกษา 3
รายงานผลการประเมินการสอน ปริญญาโท 2565 ภาคการศึกษา 2
รายงานผลการประเมินการสอน ปริญญาโท 2565 ภาคการศึกษา 1

ระดับปริญญาตรี
รายงานผลการประเมินการสอน ปริญญาตรี 2565 ภาคการศึกษา 3
รายงานผลการประเมินการสอน ปริญญาตรี 2565 ภาคการศึกษา 2
รายงานผลการประเมินการสอน ปริญญาตรี 2565 ภาคการศึกษา 1

ระดับปริญญาอนุปริญญา
รายงานผลการประเมินการสอนอนุปริญญา 2565 ภาคการศึกษา 3
รายงานผลการประเมินการสอนอนุปริญญา 2565 ภาคการศึกษา 2
รายงานผลการประเมินการสอนอนุปริญญา 2565 ภาคการศึกษา 1

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง