สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Aviation Data-Driven Decision Making (AD3M) Part 1: Online

COURSE GOAL

Are you making the right business and management decisions?
Register now and join aviation peers and decision-makers in this exciting
new course!

This Aviation Data-driven Decision Making (AD3M) – Part 1 online course explores the
fundamental concepts behind data-driven decision making

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Explain the fundamental concepts behind data-driven decision-making.

 

TARGET POPULATION

Aviation professionals and managers from Civil Aviation
Authorities (CAAs), airlines, aerodrome operators, and
other service providers involved in collecting, managing,
reporting or making decisions using aviation data.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 13 Hours
Delivery Mode: Online
Language of Instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

This online course is a prerequisite of ICAO: Aviation Data-Driven Decision Making (AD3M EN)

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Aviation Data-Driven Decision Making (AD3M) Part 1: Online
Duration: 13 Hours
Fees:

THB 17,000 / USD 500

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)