สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ทางเราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยมาให้แล้วดังนี้

ถ้านักศึกษาออกไปทำกิจกรรมด้านจิตอาสากับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบัน สามารถนำชั่วโมงการทำกิจกรรมมาขอรับชั่วโมงด้านจิตอาสากับสถาบันเพื่อนำไปประกอบการขอยื่นกู้ทุน กยศ ได้หรือไม่ ?

นักศึกษาที่ออกไปทำกิจกรรมด้านจิตอาสากับหน่วยงานภายนอกสามารถยื่นขอชั่วโมงกิจกรรมกับสถาบันการบินพลเรือนได้โดยนักศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. เข้าไปดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร ได้ทาง Facebook fanpage งานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน https://web.facebook.com/CATC.Fund/posts/288226116060066
  1. นำแบบฟอร์มให้ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม/หรือผู้เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาที่นักศึกษาเข้าไปทำหรือเข้าไปร่วม เป็นผู้ลงนามรับรอง และแนบเอกสารตามที่ระบุ
  1. กรณีที่นักศึกษามีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ เช่น เกียรติบัตร/ใบรับรอง ให้ถ่ายสำเนาหลักฐานมาประกอบแบบฟอร์ม (ไม่ต้องลงลายมือ ชื่อ-สกุลในช่องผู้รับผิดชอบโครงการ)

จะสามารถหาข้อมูลกิจกรรมด้านจิตอาสาได้ที่ไหน ?

สามารถหาข้อมูลได้ที่ https://web.facebook.com/CATC.Fund/posts/288226116060066 หรือติดต่อสอบถามได้ที่แผนกกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2272-5741 ต่อ 8532

การเรียน ร.ด. ในทุกชั้นปี ต้องทำอย่างไรบ้าง

สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1 . ขอใบรับรองการจบนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนรักษาดินแดน กรณีที่มีโรงเรียนอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร หากเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดให้ขอได้ที่ มณฑลทหารบก (มทบ.) จังหวัดทหารบก (จทบ.) ที่ตนศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

2. เขียนใบรายงานตัว แบบ รด2 ที่ห้องแผนกกิจการนักศึกษา

3. รายงานตัวเพื่อเรียน รด. ภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน ตามที่โรงเรียนรักษาดินแดนกำหนด

4. เรียน รด. ชั้นปีที่ 1 – 3 จะเรียนทุกวันเสาร์ รด. ชั้นปีที่ 4 – 5 จะเรียนทุกวันอาทิตย์ เต็มวัน จำนวน

การขอยกเว้นการเรียกไปตรวจเลือกทหารกองประจำการในยามปกติ กระทำในช่วง 1-31 ตุลาคมของทุกปีต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถดำเนินการ โดยเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. สด.9            จำนวน 2 ฉบับ
  2. สด.35          จำนวน 2 ฉบับ
  3. ทะเบียนบ้าน   จำนวน 2 ฉบับ
  4. บัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  5. บัตรนักศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ