สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

คำถามที่พบบ่อย

ทางเราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยมาให้แล้วดังนี้

A: นักศึกษาที่ออกไปทำกิจกรรมด้านจิตอาสากับหน่วยงานภายนอกสามารถยื่นขอชั่วโมงกิจกรรมกับสถาบันการบินพลเรือนได้โดยนักศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. เข้าไปดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร ได้ทาง Facebook fanpage งานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน https://web.facebook.com/CATC.Fund/posts/288226116060066
  1. นำแบบฟอร์มให้ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม/หรือผู้เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาที่นักศึกษาเข้าไปทำหรือเข้าไปร่วม เป็นผู้ลงนามรับรอง และแนบเอกสารตามที่ระบุ
  1. กรณีที่นักศึกษามีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ เช่น เกียรติบัตร/ใบรับรอง ให้ถ่ายสำเนาหลักฐานมาประกอบแบบฟอร์ม (ไม่ต้องลงลายมือ ชื่อ-สกุลในช่องผู้รับผิดชอบโครงการ)

สามารถหาข้อมูลได้ที่ https://web.facebook.com/CATC.Fund/posts/288226116060066 หรือติดต่อสอบถามได้ที่แผนกกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2272-5741 ต่อ 3640

A: สามารถดำเนินการได้ดังนี้      

1 . ขอใบรับรองการจบนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนรักษาดินแดน กรณีที่มีโรงเรียนอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร หากเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดให้ขอได้ที่ มณฑลทหารบก (มทบ.) จังหวัดทหารบก (จทบ.) ที่ตนศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา      

2. เขียนใบรายงานตัว แบบ รด2 ที่ห้องแผนกกิจการนักศึกษา

3. รายงานตัวเพื่อเรียน รด. ภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน ตามที่โรงเรียนรักษาดินแดนกำหนด

4. เรียน รด. ชั้นปีที่ 1 – 3 จะเรียนทุกวันเสาร์ รด. ชั้นปีที่ 4 – 5 จะเรียนทุกวันอาทิตย์ เต็มวัน จำนวน 10 สัปดาห์ ไม่รวมการสอบภาคที่ตั้ง

5. ภาคสนามในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ของปีถัดไป

A: สามารถดำเนินการ โดยเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.สด.9                       จำนวน 2 ฉบับ

2.สด.35                     จำนวน 2 ฉบับ

3.ทะเบียนบ้าน              จำนวน 2 ฉบับ

4.บัตรประชาชน            จำนวน 2 ฉบับ

5.บัตรนักศึกษา             จำนวน 2 ฉบับ