สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

    นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน นำที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณาจารย์สบพ. เข้าพบผู้บริหาร École nationale de l’aviation civile (ENAC) (The French Civil Aviation University) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการด้านบุคลากรและการจัดการองค์กร ซึ่ง ENAC มีบุคลากรด้านการศึกษาและอาจารย์ประจำ รวม 550 คน ฝ่ายสนับสนุน 200 คน และผู้ทำวิจัย 90 คน ทั้งนี้ บุคลากรด้านการบินจะมีค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับบุคลากรในธุรกิจการบินอื่น ๆ เช่น สายการบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถดึงดูด หมุนเวียน และเก็บรักษาบุคลากรด้านการสอนไว้ใน ENAC ได้

        ENAC เป็นมหาวิทยาลัยด้านการบินอันดับ 1 ในทวีปยุโรป ประกอบด้วย 3 ด้านซึ่งครอบคลุมทุกๆกิจกรรมด้านการบิน ได้แก่ หลักสูตรด้าน Engineering ด้าน Air Navigation และด้าน Flight Training ซึ่งทำการผลิตและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อป้อนตลาดการบินกว่า 6000 คนต่อปี ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศ (สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติประมาณ 35% ครอบคลุม 65 ประเทศทั่วโลก)

       นอกจากนั้น คณะ สบพ. ยังได้เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ATC Simulators และการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและพัฒนาขึ้นเอง โดยใช้ระบบ CBT  และโรงเรียนบิน ENAC ณ Carcassonne Centre ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ศูนย์ฝึกการบินของ ENAC โดยมีอากาศยาน รวม 120 ลำ ครูการบิน 85 คน และสามารถผลิตนักบิน 800 คนต่อปี พร้อมกันนี้ ยังมีการหารือถึงกิจกรรมที่จะเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง ENAC และ สบพ. อีกด้วย

 

 

CATC visits ENAC under Human Resource Development Program Phase 3.

 

 

        On August 30, 2018, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs along the project consultant and CATC instructors met with École nationale de l’aviation civile (ENAC) management team (The French Civil Aviation University) in Toulouse, France. The objective of the meeting was to study personnel and organizational management. ENAC has a total of 550 staff members and instructors, 200 supporters and 90 researchers. Aviation personnel will be paid close to those in other aviation businesses, such as airlines, air traffic controllers, etc., in order to attract and retain teaching staff in ENAC.

        ENAC has ranked the first place among aeronautical universities in Europe, covering all aviation training, including engineering, air navigation and flight training. It produces and trains personnel to enter the aviation market of more than 6,000 a year both in France and abroad (35% out of all students are international students from 65 countries).

       In addition, CATC team visited the ATC Simulators and advanced teaching and learning facilities using the CBT system and developed by NAC team and the ENAC flight school at Carcassonne Center, one of nine ENAC training centers. There are 120 aircraft, 85 flight instructors, and it produces 800 pilots per year. At the same time, the team also discussed the activities that will take place as a result of the cooperation between the ENAC and CATC.

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง