สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

 

หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน
(Vocational Certificate in Pre-Aeronautical Engineering)
การเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

“รากฐานทางวิศวกรรม บูรณาการทักษะความรู้ ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการบิน”

พื้นฐานองค์ความรู้สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านการบินแบบเฉพาะทาง เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ การใช้เครื่องมือ การฝึกทักษะช่างอากาศยานพื้นฐาน การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดี และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาเรียน  : 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)

การจัดการศึกษา  : 126 หน่วยกิต (ทวิภาค)
ค่าลงทะเบียนเรียน  :    ปีการศึกษาที่ 1        25,000    บาทต่อภาค
ปีการศึกษาที่ 2       30,000    บาทต่อภาค
ปีการศึกษาที่ 3       35,000    บาทต่อภาค
ภาคฤดูร้อน             15,000     บาทต่อภาค

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 215,000 (ไม่ศึกษาภาคฤดูร้อน) / 251,000 (ศึกษาภาคฤดูร้อน) บาท

ทั้งนี้ยังไม่รวม 1.ค่าบำรุงการศึกษา 2.ค่าตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียน 3.ค่าเครื่องแบบเรียน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ : โควตา (Quota)  

ประเภทที่ 1 โควตาเรียนดี

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรม และจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมความประพฤติทางบ้านที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจและทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. เป็นผู้ที่ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ว้นแต่ ความผิดลทุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
 6. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 แล้ว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด หากปรากฎภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณวุฒิและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิในการสมัครรสอบคัดเลือกเข้าศึกษาทันที

คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

ประเภทที่ 2 โควตาสถานประกอบการ

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ หรือหน่วยงานที่มีอุปการะคุณกับสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้
  1. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
  2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  4. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  5. กรมท่าอากาศยาน
  6. สายการบิน
  7. บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบิน
  8. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  9. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  10. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
  11. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  12. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  13. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมความประพฤติ
  ทางบ้านที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจและทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. เป็นผู้ที่ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
 6. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 แล้ว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด หากปรากฎภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณวุฒิและคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
  เกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกทันที

คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า