สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน (PAE)

    ศึกษาพื้นฐานองค์ความรู้สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านการบินแบบเฉพาะทาง เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ การใช้เครื่องมือ การฝึกทักษะช่างอากาศยานพื้นฐาน การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดี และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ปรัชญา “รากฐานทางวิศวกรรม บูรณาการทักษะความรู้ ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการบิน”

ระยะเวลาเรียน  : 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)

การจัดการศึกษา  : 126 หน่วยกิต (ทวิภาค)

โอกาสในการทำงาน :

 1. งานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนและบริภัณฑ์อากาศยาน
 2. สนับสนุนงานด้าน Equipment Operation อุปกรณ์เครื่องจักรกล ตรวจเช็คสภาพ ซ่อมอุปกรณ์ และจัดเก็บอุปกรณ์
 3. คลังพัสดุ
 4. ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่อง
 5. ขับรถอุปกรณ์ในลานจอดที่สนามบิน
 6. ทำหน้าที่ตรวจรับบัตรผู้โดยสาร และดูแลผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ให้บริการโดยทำหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสาร
โอกาสในการศึกษาต่อ :

1. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของกองวิศวกรรมการบิน

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน

2. การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ของสถาบันการบินพลเรือน

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน
  • หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
   และสาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์

3. มหาลัยและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร *โดยประมาณ 215,000 บาท

ทั้งนี้ยังไม่รวม 1.ค่าบำรุงการศึกษา 2.ค่าตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียน 3.ค่าเครื่องแบบเรียน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน (PAE)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : คุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละรอบการรับสมัคร สามารถติดตามได้จากประกาศรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร และ เกณฑ์การรับสมัคร