สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

วิชาเอกผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (BT-PMT)

     

  ศึกษาความรู้และทักษะที่ถอดแบบมาจากสายการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ทั้งการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC, วัสดุประกอบ (Advanced Composites) และ แผ่นโลหะอากาศยาน (Aircraft sheet metal) รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการ โดยเน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนพร้อมกับฝึกทักษะเพื่อสามารถใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม

ปรัชญา “เรียนรู้กระบวนการ ถอดแบบการผลิต”

ระยะเวลาเรียน : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

การจัดการศึกษา  : 170 หน่วยกิต (ไตรภาค)

โอกาสในการทำงาน :

 • ภาคอุตสาหกรรมการบิน
  » เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
  » ผู้ควบคุมเครื่องจักร CNC/CMM
  » เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องมือ
  » เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบการผลิต และออกแบบชิ้นส่วน
  » ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์
 • ภาคอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  » เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
  » พนักงานซ่อมบำรุงและเจ้าหน้าที่เทคนิคในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ยานยนต์ การผลิต และปิโตรเลียม
 • ภาคราชการ
  » ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในหน่วยงานหรือสถาบันด้านการบิน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 348,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาเอกผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (BT-PMT)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : คุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละรอบการรับสมัคร สามารถติดตามได้จากประกาศรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร และ เกณฑ์การรับสมัคร