สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน (BT-AMT)

            บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aeroplane Mechanic – B1.1, B1.2) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เน้นความรู้และทักษะทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทักษะทางเทคโนโลยีทั่วไป และมีเนื้อหาพื้นฐานทางด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

ปรัชญา “ได้มากกว่าใบปริญญา เรียน 1 ได้ถึง 2”

ระยะเวลาเรียน : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

การจัดการศึกษา  : 194 หน่วยกิต (ไตรภาค)

โอกาสในการทำงาน :

 • ภาคอุตสาหกรรมการบิน
  » ช่างอากาศยานในอุตสาหกรรมการบิน
  » นักวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
  » พนักงานประกันคุณภาพด้านการบิน
  » พนักงานนิรภัยการบิน
  » เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน
 • ภาคอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  » พนักงานซ่อมบำรุงและเจ้าหน้าที่เทคนิคในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ยานยนต์ การผลิต และปิโตรเลียม
 • ภาคราชการ
  » ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในหน่วยงานหรือสถาบันด้านการบิน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 450,000 บาท บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน (BT-AMT)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า ด้านช่างทุกสาขา

หมายเหตุ : คุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละรอบการรับสมัคร สามารถติดตามได้จากประกาศรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร และ เกณฑ์การรับสมัคร