สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ AMEL (Avionic Mechanic) (B2)

ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับด้านช่างอากาศยาน โดยเน้นการซ่อมบำรุงเครื่องวัดประกอบการบิน รวมทั้งระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลาเรียน : 7 ภาคการศึกษา
สำเร็จการศึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ AMEL (Avionic Mechanic) (B2)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดรับสมัตร 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทที่ 1 โครงการเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30 จังหวัด

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

ประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน เครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคตาบอดสี

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565