สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AVT) (แผนการศึกษาเทียบโอน)

ศึกษาด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การควบคุม การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์ หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามความต้องการของสายการบินและอุตสาหกรรมการบิน

ระยะเวลาเรียน : 3 ปี (9 ภาคการศึกษา)

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 275,150 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AVT) (แผนการศึกษาเทียบโอน)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ ไม่เป็นโรคตาบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  4. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 แล้ว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
  5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือนที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในภายภาคหน้าต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  6. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือ เทียบเท่าสาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื่องวัดประกอบการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี