สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AVT) (แผนการศึกษาเทียบโอน)

ศึกษาด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การควบคุม การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์ หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามความต้องการของสายการบินและอุตสาหกรรมการบิน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลาเรียน : 3 ปี (9 ภาคการศึกษา)

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 275,150 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AVT) (แผนการศึกษาเทียบโอน)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื่องวัดประกอบการบิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคตาบอดสี

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565