สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

วิชาโทโลจิสติกส์การบิน (ALM)

   

    ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในกระบวนการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการลดต้นทุน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ

แผนการศึกษา : โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (Bachelor of Science Program in Aviation Science) ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชากำหนดสัดส่วนหน่วยกิตขั้นต่ำของหมวดวิชา ดังนี้

    1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต

     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม 84 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 45 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการการบิน 39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาโท 36 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาโทโลจิสติกส์การบิน (Aviation Logistics Minor Program: ALM)

     3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
     4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

     ระยะเวลาศึกษา : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)
     ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาโทวิชาได้หลังจากจบชั้นปีที่ 2

ปฏิทินปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – มกราคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา :

1. เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ (Customer Service in air cargo business)
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air freight forwarding sale and operation officer)
3. เจ้าหน้าที่ดำเนินพิธีการศุลกากรในบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (Customs Formalities officer)
4. เจ้าหน้าปฎิบัติการนำเข้าส่งออกสินค้าของบริษัทผู้นำเข้าส่งออก (Operations officer in Importer & Exporter business)

จุดเด่นของหลักสูตร/ สาขาวิชา :

1. ทำความร่วมมือกับสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) ในการส่งนักศึกษาเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษาและศึกษาดูงานตามสถานประกอบการภายใต้สมาชิกของสมาคมฯ
2. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การบินมาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้แก่นักศึกษา
3. ศึกษาดูงานรูปแบบการขนส่งอื่นๆ หรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์การบิน เช่น การขนส่งสินค้าทางทะเล การจัดการคลังสินค้า เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 340,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาโทโลจิสติกส์การบิน (ALM)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ ไม่เป็นตาบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือนที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในภายภาคหน้าต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะมีความผิดทางวินัย