สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AVE)

ศึกษาด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การควบคุม การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์ หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามความต้องการของสายการบินและอุตสาหกรรมการบิน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 29 เมษายน 2565

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลาเรียน : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

                              ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาโทได้หลังจากจบชั้นปีที่ 2

สำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (วศ.บ.)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ 1,500 บาท ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 386,400 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AVE)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ  Early Recruitment เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564

ประเภทที่ 1 โครงการเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานศึกษา (เครือข่ายอาจารย์แนะแนว)

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทที่ 2 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานประกอบการ

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่ระบุ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทที่ 1 โครงการเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30 จังหวัด

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

ประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน เครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคตาบอดสี

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565