สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี (AVE-CPL)

ระยะเวลาการเรียน : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาโทได้หลังจากจบชั้นปีที่ 2

สำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (วศ.บ.)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรืยนระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ตามที่ สบพ. กำหนด บาท

รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี (AVE-CPL)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ ไม่เป็นโรคตาบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 5. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 แล้ว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือนที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในภายภาคหน้าต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 7. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะ

รอบ Early Recruitment

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ โควตา (Quota)

   โควตาประเภทที่ 1  โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสถาบันการศึกษาในสังกัด

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียน (GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียน (GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

   โควตาประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี
 4. ได้รับการรับรองโดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

   โควตาประเภทที่ 3 โครงการสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียน(GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียน (GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ 4 รับตรง

 1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 2. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี