สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี (AVE-CPL)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลาการเรียน : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาโทได้หลังจากจบชั้นปีที่ 2

สำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (วศ.บ.)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรืยนระหว่างประเทศ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ตามที่ สบพ. กำหนด บาท

รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี (AVE-CPL)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ  Early Recruitment เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564

ประเภทที่ 1 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานศึกษา (เครือข่ายอาจารย์แนะแนว)

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทที่ 2 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานประกอบการ

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่ระบุ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทที่ 1 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30 จังหวัด

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

ประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน เครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

รอบ 4 รับตรง เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคตาบอดสี

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565