สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AT – AE)

ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ รวมทั้ง การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารบนอากาศยานและสถานีภาคพื้น

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
สำเร็จการศึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,000 บาท วิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 1,800 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 185,200 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AT – AE)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ  Early Recruitment  เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564

ประเภทที่ 1 โครงการเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานศึกษา (เครือข่ายอาจารย์แนะแนว)

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทที่ 2 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานประกอบการ

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่ระบุ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดรับสมัตร 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กำลังศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทที่ 1 โครงการเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30 จังหวัด

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

ประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน เครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคตาบอดสี

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565