สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน (AST)

ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ รวมทั้ง การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารบนอากาศยานและสถานีภาคพื้น
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

การจัดการศึกษา : 110 หน่วยกิต (ไตรภาค)

โอกาสในการทำงาน :

 • สายการบิน (ประจำในสนามบินหรือประจำในโรงซ่อมอากาศยาน)
  » ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
  » เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นในลานจอด
 • Maintenance Repair Organization (MRO) ทั้งภาครัฐและเอกชน (ศูนย์ซ่อมอากาศยานหรือศูนย์ซ่อมชิ้นส่วนอากาศยาน)
  » ช่างเทคนิค
 • อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
  » ช่างควบคุมเครื่องจักรอัติโนมัติ
  » ช่างกลโรงงาน
  » ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสในการศึกษาต่อ :

1. ได้รับสิทธิ์ในการเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

2. หลักสูตรเทียบโอนวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน สถาบันการบินพลเรือน

3. หลักสูตรเทียบโอนที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร * โดยประมาณ 186,000 บาท

*ยังไม่รวม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าแรกเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน (AST)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

หมายเหตุ : คุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละรอบการรับสมัคร สามารถติดตามได้จากประกาศรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร และ เกณฑ์การรับสมัคร