สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน (AST)

ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ รวมทั้ง การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารบนอากาศยานและสถานีภาคพื้น
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
สำเร็จการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 185,200 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน (AST)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ ไม่เป็นโรคตาบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 5. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 แล้ว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือนที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในภายภาคหน้าต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 7. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะ

รอบ Early Recruitment

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า

รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้ายหรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ โควตา (Quota)

   โควตาประเภทที่ 1  โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสถาบันการศึกษาในสังกัด

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน (GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน (GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และไม่เป็นโรคตาบอดสี

   โควตาประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี
 4. ได้รับการรับรองโดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

   โควตาประเภทที่ 3 โครงการสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน (GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้ายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน (GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ 4 รับตรง

 1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี