สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน (AST)

ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ รวมทั้ง การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารบนอากาศยานและสถานีภาคพื้น
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
สำเร็จการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 185,200 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน (AST)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ