สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

วิชาโทธุรกิจสายการบิน (ABM)

    ศึกษางานทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานด้านบริการ งานปฏิบัติการ เทคโนโลยี และงานบริหาร สอดคล้องกับความต้องการในธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการเรียนในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และได้รับประสบการณ์ในการทำงานแบบได้ลงมือปฏิบัติจริงที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการจัดการในธุรกิจสายการบิน การให้บริการลูกค้าสายการบินทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ การขายและการตลาด การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจสายการบินด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลต่างๆ

แผนการศึกษา : โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (Bachelor of Science Program in Aviation Science) ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชากำหนดสัดส่วนหน่วยกิตขั้นต่ำของหมวดวิชา ดังนี้

    1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต

     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม 84 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 45 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการการบิน 39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาโท 36 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาโทธุรกิจสายการบิน (Airline Business Minor Program: ABM)

     3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
     4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

     ระยะเวลาศึกษา : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)
     ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาโทได้หลังจากจบชั้นปีที่ 2

ปฏิทินปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – มกราคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา :

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน (In-Flight Services Management Officer)
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า แผนกบริการภาคพื้นสายการบิน (Ground or Station Services)
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสายการบิน (Security, Safety and Quality Control)
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและการวางแผนสายการบิน (Strategic Planning Officer)
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการรายได้สายการบิน (Revenue and Pricing Officer)

จุดเด่นของหลักสูตร/ สาขาวิชา :

1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพด้านการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบการเรียนรู้แบบครบวงจร ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควบคู่กับการปฎิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับฐานสมรรถนะกลุ่มวิชาชีพด้านการบิน
2.มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
3. ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสายการบิน สถานประกอบการ และหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการบิน เพื่อร่วมกันสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 340,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาโทธุรกิจสายการบิน (ABM)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ ไม่เป็นตาบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือนที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในภายภาคหน้าต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะมีความผิดทางวินัย